Examen programma's

Wit streep

 • Kesa gatame
 • Tate shio gatame
 • Yoko shio gatame
 • Kami shio gatame

 

Geel

 • O soto gari
 • Koshi guruma
 • O uchi gari
 • Uki goshi


Geel streep

 • Kuzure kesa gatame
 • Kuzure kami shio gatame
 • Kuzure yoko shio gatame
 • Ushiro kesa gatame

Oranje

 • Ippon seoi nage
 • Seoi nage
 • O goshi
 • Hiza guruma


Oranje streep

 • Kata gatame
 • Makura kesa gatame

Wurgingen (enkel +12j!!)

 • Nami juji jime
 • Gyaky juji jime
 • Kata juji jime

Klemmen  (enkel +12j)

 • Ude garami
 • Juji gatame

Groen

 • Harai goshi
 • Sasae tsuri komi ashi
 • Ko soto gari
 • Tsuri komi goshi


Blauw

 • tai otoshi
 • okuri ashi arai
 • uchi mata
 • Ko uchi gari

Wurgingen

 • Kata ha jime
 • Okuri eri jime
 • Hadaka jime

Klemmen

 • Hiza gatame
 • Ude gatame
 • Waki gatame


Bruin

 • De ashi arai
 • Hane goshi
 • Kata guruma
 • uki goshi

Wurgingen

 • Sankaku jime
 • ryote jime
 • kata te jime

Klemmen

 • Ashi gatame
 • Hara gatame
 • Sankaku gatame